Udruženje sudskih tumača RS

Uslovi rada

Poručilac prevoda trebao bi, ako je to ikako moguće dati na raspolaganje pomoćnu literaturu na jeziku na koji treba prevesti naručeni tekst i odrediti stručnjaka za savjete ili izbor posebnih željenih termina. U slučaju da poručilac ne pruži pomoć, USTRS će upotrijebiti termine iz literature koju ocjeni prikladnom.

Za potrebe konsekutivnog prevođenja poručilac mora obavijestiti prevodioca o materiji koja će biti predmet razgovora te obezbjediti potrebne tekstove.

Za simultano prevođenje, ako je to moguće, dati na raspolaganje prezentacije, govore koji će se prevoditi.

Prevodi se dostavljaju poručilacima u jednom primjerku, putem elektronske pošte, CD-a, ili kao ispisani dokumenti.

Za konsekutivno i konferencijsko prevođenje računa se vrijeme provedeno kod poručitelja od trenutka javljanja do završetka pregovora (konferencije) bez obzira na to koliko je vremena prevodilac stvarno prevodio. Za jedan dan konsekutivnog ili konferencijskog prevođenja izvan prebivališta prevodioca zaračunava se najmanje 8 sati. Poručilac mora osim toga podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane.

Rokovi isporuke


Prevodi sa stranih jezika na srpski:

Do pet kartica prevoda na dan obračunava se prema uobičajenoj proceduri. Ako za dovršetak prevoda do zadanog roka treba povećati dnevnu normu na šest do osam kartica pisanog teksta, primjenjuje se hitna taksa koja je za 50 % viša od uobičajene, a ako poručilac traži da se prevede devet ili više kartica na dan, zaračunava se VRLO HITNA taksa, koja je za 100% viša od uobičajene. U tim se primjerima sve kartice obračunavaju prema hitnoj odnosno veoma hitnoj taksi, a ne samo one koje su prevedene iznad dnevne norme.

Prevodi na strane jezike i s jednog stranog jezika na drugi strani jezik

Do četiri kartice prevoda na dan zaračunava se uobičajena taksa. Ako se prevede pet ili šest kartica na dan cijena se povisuje za 50 %. Ako poručilac traži da se prevede sedam ili više kartica na dan, cijena se povisuje za 100%. Svaki prevod sa stranog jezika i na strani jezik koji treba biti dovršen istog dana ili prvog dana po primitku izvornika smatra se veoma hitnim prevodom, bez obzira na obim. U rok prevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave prevoda.

Lektura

USTRS vrši usluge lektoriranja. Ukoliko je lektura prevod s srpskog na strani jezik, to obavljaju izvorni govornici, kako bi prevod dostigao vrhunsku kvalitetu. Ukoliko se radi o lekturi srpskog teksta, obavljaju ju visoko obrazovani stručnjaci, specijalizirani za lektoriranje tekstova. Dnevna norma za lekturu tekstova na stranim jezicima iznosi 8 kartica na dan. Za lekturu 9 do 12 kartica na dan zaračunava se hitna taksa, a za lekturu 13 i više kartica na dan VRLO HITNA taksa (100% više). Dnevna je norma za lekturu srpskog tekstova 12 kartica. Ako poručilac traži da se lektorira 13-18 kartica na dan, cijena se povisuje za 50%, a za lekturu više od 18 kartica na dan 100%.

Važna napomena

Za sve prevode namijenjene štampanju, USTRS preporučuje jezičnu lekturu. Izdavačke kuće angažiraju lektora za objavljivanje književnih djela srpskih pisaca, strana preduzeća prepuštaju lekturu izvornim govornicima, iz istih razloga treba lektorirati i prevode tehničkih, naučnih i ostalih stručnih tekstova koji će se štampati.

Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u štampi ili u sredstvima javnog mijenja, USTRS ne može preuzeti odgovornost.

USTRS garantuje čuvanje službene i poslovne tajne u dostavljenim izvornicima, u usmenim i pisanim prevodima te tačnost prevoda. Usluge koje ovdje nisu navedene obračunavaju se dogovorno.

Copyright © Udrženje sudskih tumača RS, 2006, zabranjeno je svako kopiranje ili umnožavanje sadržaja.
Svi materijali na ovoj prezentaciji su vlasništvo Udruženja, zaštićeni znakovi ili robne marke su vlasništvo njihovih registrovanih vlasnika.