SUDSKI TUMAČ: PREVODI SA OVJEROM

Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovjetan sa originalom. Za ovjeren prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, sudova i tužilaštava, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta, notarskih kancelarija, itd.).
Preuzimanje dokumenata i njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i naše stručne službe na način koji strankama najviše odgovara. Za takve potrebe Udruženje sudskih tumača Republike Srpske oformio je prijemne kancelarije u više gradova u Republici Srpskoj kako bi Vam naša usluga bila dostupna na lak i jednostavan način.